کتاب : فرقه ها در میان ما

کتاب ( فرقه ها در میان ) ما تلاش دارد تا تهدیدات یک خطر بالقوه در جامعه ما را گوشزد نموده و ابعاد وحشتناک مدرن آن را نمایان سازد .

کتاب : فرقه ها در میان ما

تألیف : مارگارت تالر سینگر

کتاب ( فرقه ها در میان ) ما تلاش دارد تا تهدیدات یک خطر بالقوه در جامعه ما را گوشزد نموده و ابعاد وحشتناک مدرن آن را نمایان سازد .

کتاب : تحلیل و نقد بهائیت

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا