کتاب : بهائیان

آگاهیم که فرقۀ منحرف و ضالّۀ بهائیت در طول دوران پهلوی دوم ، با حمایت مستقیم عناصر این رژیم و حتی با حمایت شخص پهلوی به رغم قسمتی که در دفاع از مذهب تشیع اثناعشری یاد کرده بود ، بسیار رشد کرد .

کتاب : بهائیان

مؤلف: سید محمد باقر نجفی

  • آگاهیم که فرقۀ منحرف و ضالّۀ بهائیت در طول دوران پهلوی دوم ، با حمایت مستقیم عناصر این رژیم و حتی با حمایت شخص پهلوی به رغم قسمتی که در دفاع از مذهب تشیع اثناعشری یاد کرده بود ، بسیار رشد کرد .

کتاب : پیام پدر

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا