بهایی (۹) وی‍ــژگی هـای جوامع بهایی (۹)

كوشش می شود تمام روابط موازی فرد با دیگران قطع و یا به حداقل برسد زیرا فرقه بهائیت از اینكه دیگران روی شما نفوذ داشته باشند واهمه دارد.

كوشش می شود تمام روابط موازی فرد با دیگران قطع و یا به حداقل برسد زیرا فرقه بهائیت از اینكه دیگران روی شما نفوذ داشته باشند واهمه دارد. بهایی (۹)

چیزی که فرقه ها از آن هراسان هستند این است که کسی یا گروهی یا تفکری خارج از فرقه برفرد در دام افتاده تاثیر گذاشته و برفکر و ذهن او نفوذ نماید مخصوصا اگرنفوذ کننده در مقابل فرقه باشد و این از آن جهت است که حقیقتی در فرقه وجود ندارد و آنچه هست همه کذب و فریب است

بهایی (۹)

در بهائیت نیز چنین ترسی وجود دارد لذا تشکیلات بهائی با تکنیک های مختلف تمام تلاش خود را می کند تا شخص نسبت به هر چیزی غیر از آنچه که فرقه می خواهد غیر قابل نفوذ باشد و با بدبینی به آن نگاه کند

زمانی که تفکر و جریانی صاحب حق و حقیقت باشد از اینکه پیروانش با دیگر تفکرات و جریانات برخورد داشته باشند ترسی ندارد زیرا به حقانیت خود واقف است و اگر هشداری هم به افراد خود می دهد از آن رو است که بدون بینش و شناخت کافی با آنها روبرو نشوند

اما فرقه بهائیت چون بر باطل بودن خویش واقف است لذا همیشه از برخورد بهائیان با غیر بهائی واهمه داشته و سعی می کند روابط را قطع یا کم نماید تا اشخاص غیر فرقه ای روی او نفوذ نداشته و او را از بطلان تشکیلات و تفکرات آن آگاه نسازند.

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا

همچنین بخوانید :

ویژگیهای جوامع بهایی ۸

ویژگیهای جوامع بهایی ۷

ویژگیهای جوامع بهایی ۶

ویژگیهای جوامع بهایی ۵

ویژگیهای جوامع بهایی ۴

ویژگیهای چوامع بهایی ۳

ویژگیهای جوامع بهایی ۲

ویژگیهای جوامع بهایی ۱

بهایی (۹)