همدستی بهائیت و وهابیت در تخریب قبور ائمه بقیع

در کنار وهابیت و حاکمان سعودی، بهائیت نقش پر رنگ و دیده نشده ای در تخریب قبور ائمه بقیع علهیم السلام داشته است. کلیپ زیر همدستی بهائیت و وهابیت در تخریب قبور ائمه بقیع و ابعاد آن را روشن می کند.

در کنار وهابیت و حاکمان سعودی، بهائیت نقش پر رنگ و دیده نشده ای در تخریب قبور ائمه بقیع علهیم السلام داشته است. کلیپ زیر همدستی بهائیت و وهابیت در تخریب قبور ائمه بقیع و ابعاد آن را روشن می کند.

 

در کنار وهابیت و حاکمان سعودی، بهائیت نقش پر رنگ و دیده نشده ای در تخریب قبور ائمه بقیع علهیم السلام داشته است. کلیپ زیر همدستی بهائیت و وهابیت در تخریب قبور ائمه بقیع و ابعاد آن را روشن می کند.

در کنار وهابیت و حاکمان سعودی، بهائیت نقش پر رنگ و دیده نشده ای در تخریب قبور ائمه بقیع علهیم السلام داشته است. کلیپ زیر همدستی بهائیت و وهابیت در خراب کردن قبور ائمه بقیع و ابعاد آن را روشن می کند.

در کنار وهابیت و حاکمان سعودی، بهائیت نقش پر رنگ و دیده نشده ای در تخریب قبور ائمه بقیع علهیم السلام داشته است. کلیپ زیر همدستی بهائیت و وهابیت در خراب کردن ائمه بقیع و ابعاد آن را روشن می کند.

در کنار وهابیت و حاکمان سعودی، بهائیت نقش پر رنگ و دیده نشده ای در تخریب قبور ائمه بقیع علهیم السلام داشته است. کلیپ زیر همدستی بهائیت و وهابیت در خراب کردن ائمه بقیع و ابعاد آن را روشن می کند.

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا

شارلاتانیسم سیاسی همپالکی بهائیان