تضعیف منافع بهائیت و شبکه سعودی در انگلستان

به مخاطره افتادن منافع وهابیت و بهائیت در انگلستان صدای تئوریسن بهائی را درآورد.

عرفان ثابتی تئوریسین بهائی نسبت به انتقال شبکه وهابی ایران اینترنشنال از انگلستان به آمریکا واکنش توئیتری نشان داد. وی با اعتراض به پلیس لندن، ناتوانی حفاظت از دفتر اینترنشنال در انگلستان را نشانه ضعف مسئولان انگلیس در برابر ایران و روسیه دانست.

تعداد توئیت‌ها و عبارات عرفان ثابتی وجود اشتراکات میان رسانه سعودی و تشکیلات بهائیت را نمایان ساخته و حساسیت انتقال یک شبکه تروریستی که عناصر بهائی به دفاع از آن قیام کرده‌اند را نشان می دهد.

از یک سو “ایران اینترنشنال” یکی از بسترهای ابراز دشمنی این فرقه ضاله با ایران است که به صورت کاملا هماهنگ اخبار و نقشه‌های بیت‌العدل را در فضای رسانه ضریب می دهد و از سوی دیگر انعکاس برنامه‌های ضد ایرانی بیت‌العدل خوراک مناسب خبری برای رسانه سعودی است.

پیوند و همکاری متقابل این دو باعث واکنش تئوریسین بهائی شده، زیرا شکست این شبکه و اخراجش از انگلستان منافع بهائیت و وهابیت را به مخاطره انداخته است.

عرفان ثابتی تئوریسین بهائی نسبت به انتقال شبکه وهابی ایران اینترنشنال از انگلستان به آمریکا واکنش توئیتری نشان داد. وی با اعتراض به پلیس لندن، ناتوانی حفاظت از دفتر اینترنشنال در انگلستان را نشانه ضعف مسئولان انگلیس در برابر ایران و روسیه دانست.

تعداد توئیت‌ها و عبارات عرفان ثابتی وجود اشتراکات میان رسانه سعودی و تشکیلات بهائیت را نمایان ساخته و حساسیت انتقال یک شبکه تروریستی که عناصر بهائی به دفاع از آن قیام کرده‌اند را نشان می دهد.

از یک سو “ایران اینترنشنال” یکی از بسترهای ابراز دشمنی این فرقه ضاله با ایران است که به صورت کاملا هماهنگ اخبار و نقشه‌های بیت‌العدل را در فضای رسانه ضریب می دهد و از سوی دیگر انعکاس برنامه‌های ضد ایرانی بیت‌العدل خوراک مناسب خبری برای رسانه سعودی است.

پیوند و همکاری متقابل این دو باعث واکنش تئوریسین بهائی شده، زیرا شکست این شبکه و اخراجش از انگلستان منافع بهائیت و وهابیت را به مخاطره انداخته است.

در اینستاگرام همراه ما باشید

تشریح نقشه بهائیت برای ایران توسط رسانه رسمی فرقه