دیپورت بهائی تاریخ مصرف گذشته که پناهجوی ترکیه شد

اداره مهاجرت ترکیه یک جوان ایرانی به نام فرید هوشمند را مدعی بهائی بودن است را دیپورت کرد.

روزهای پایانی سال ۱۴۰۱، بی بی سی فارسی کلیپی از یک پناهجوی ایرانی در ترکیه به نام فرید هوشمند منتشر کرد که خود را بهائی معرفی کرده و ضمن تقاضای کمک مدعی است که اداره مهاجرت ترکیه وی را دیپورت  کرده و در حال انتقال به کمپ ارزروم است.

اقدام به مهاجرت از سوی این فرد ایرانی که خود را بهائی معرفی کرده است نشان می دهد که فاقد اعتبار و بها برای تشکیلات بهائیت بوده و همچون مهره سوخته مورد بی‌توجهی قرار گرفته است زیرا اگر ظرفیت و اعتباری در وی وجود داشت تشکیلات بهائی با مدیریت مساله، مانع پناهجویی و مهاجرتش می شدند.

سابقه اقدامات فرقه ضاله بهائی نشان داده که تمام شئون زندگی افراد تسجیل شده را تحت نظر دارند و با افراد بر اساس فواید و سودی که برای تشکیلات دارند تعامل می کنند، بنابراین چنانچه فرد مذکور فایده‌ای برای بهائیت داشت مجبور به مهاجرت نمی‌شد و همچون اشیاء تاریخ مصرف گذشته با وی برخورد نمی کردند.

روزهای پایانی سال ۱۴۰۱، بی بی سی فارسی کلیپی از یک پناهجوی ایرانی در ترکیه به نام فرید هوشمند منتشر کرد که خود را بهائی معرفی کرده و ضمن تقاضای کمک مدعی است که اداره مهاجرت ترکیه وی را دیپورت  کرده و در حال انتقال به کمپ ارزروم است.

اقدام به مهاجرت از سوی این فرد ایرانی که خود را بهائی معرفی کرده است نشان می دهد که فاقد اعتبار و بها برای تشکیلات بهائیت بوده و همچون مهره سوخته مورد بی‌توجهی قرار گرفته است زیرا اگر ظرفیت و اعتباری در وی وجود داشت تشکیلات بهائی با مدیریت مساله، مانع پناهجویی و مهاجرتش می شدند.

سابقه اقدامات فرقه ضاله بهائی نشان داده که تمام شئون زندگی افراد تسجیل شده را تحت نظر دارند و با افراد بر اساس فواید و سودی که برای تشکیلات دارند تعامل می کنند، بنابراین چنانچه فرد مذکور فایده‌ای برای بهائیت داشت مجبور به مهاجرت نمی‌شد و همچون اشیاء تاریخ مصرف گذشته با وی برخورد نمی کردند.

دیپورت پناهجوی بهائی از ترکیه به ایران

در اینستاگرام همراه ما باشید

خوشحالی بهائیت از رفتار غیردیپلماتیک علیه ایران