درباره ما

موسسه مطالعات فرقه شناسی معراج

موسسه مطالعات فرقه شناسی «معراج» موسسه ای غیرانتفاعی و غیردولتی است که در زمینه نقد مدعیان مهدویت از جمله «بابیت»، «بهائیت»، «یمانی»، «ازلیه» و… فعالیت می کند.