تلخکامی بیت العدل از تبادل زندانیان ایران و بلژیک

تبادل زندانیان ایران و بلژیک مطابق معاهدات بین المللی به کام بیت العدل خوش نیامد و نماینده آنها در سازمان ملل به هجوگویی روی آورد.

رها بحرینی از عناصر بهائی فعال در سازمان ملل، ۵ خرداد با بازنشر مطالبی درباره معاوضه “اسدالله اسدی” (دیپلمات گروگان گرفته شده ایرانی در بلژیک) با “الیویر وند کاستیل” جاسوس تبعه بلژیک، مبادله زندانیان را باعث جسارت جمهوری اسلامی دانست.

در حالی که مبادله فوق طبق قوانین بین المللی و معاهده تبادل زندانیان میان کشورها به درخواست رسمی مقامات بلژیک صورت گرفته است؛ رها بحرینی این اقدام را سبب نگرانی سازمان عفو بین‌المللی دانست و گفت سبب جرات پیدا کردن جمهوری اسلامی به انجام اقدامات تروریستی می شود. بحرینی در این شایعه پراکنی دیپلمات ایرانی را تروریست و جاسوس بلژیکی را امدادگر گروگان گرفته شده نامیده و این تبادل را باعث مصونیت ایران از مجازات اقدامات فراقانونی عنوان کرد.

اتهامات و اظهارات بی اساس رها بحرینی در سازمان ملل شاهدی بر تلاش تشکیلات بهائیت برای تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان است و مقیاسی برای صحت سنجی باقی اقدامات تشکیلات بهائیت در مجامع بین المللی است که همگی بر پایه توهمات و اتهامات بی اساس و غرض ورزی معاندان نظام و مردم منعکس می شود و الا حقیقت بیرونی نداشته و نخواهد داشت.

رها بحرینی از عناصر بهائی فعال در سازمان ملل، ۵ خرداد با بازنشر مطالبی درباره معاوضه “اسدالله اسدی” (دیپلمات گروگان گرفته شده ایرانی در بلژیک) با “الیویر وند کاستیل” جاسوس تبعه بلژیک، مبادله زندانیان را باعث جسارت جمهوری اسلامی دانست.

در حالی که مبادله فوق طبق قوانین بین المللی و معاهده تبادل زندانیان میان کشورها به درخواست رسمی مقامات بلژیک صورت گرفته است؛ رها بحرینی این اقدام را سبب نگرانی سازمان عفو بین‌المللی دانست و گفت سبب جرات پیدا کردن جمهوری اسلامی به انجام اقدامات تروریستی می شود. بحرینی در این شایعه پراکنی دیپلمات ایرانی را تروریست و جاسوس بلژیکی را امدادگر گروگان گرفته شده نامیده و این تبادل را باعث مصونیت ایران از مجازات اقدامات فراقانونی عنوان کرد.

اتهامات و اظهارات بی اساس رها بحرینی در سازمان ملل شاهدی بر تلاش تشکیلات بهائیت برای تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان است و مقیاسی برای صحت سنجی باقی اقدامات تشکیلات بهائیت در مجامع بین المللی است که همگی بر پایه توهمات و اتهامات بی اساس و غرض ورزی معاندان نظام و مردم منعکس می شود و الا حقیقت بیرونی نداشته و نخواهد داشت.

در اینستاگرام همراه ما باشید

انتخابات فرمایشی بیت العدل با هدف ورود افراد خاص