تجلی پیوند صهیونیسم با بهائیت

کمپین طراحی شده توسط مرکز جهانی بهائیت باعث شد تا پیوند صهیونیسم با بهائیت بار دیگر آشکار شود و انکار بیت العدل را رسوا کند.

در پی طراحی و اجرای کمپین “داستان ما یکی است” توسط تشکیلات فرقه ضاله بهائیت و آشکار شدن هم‌پیمانان این فرقه؛ جنبش مبارزه با یهود ستیزی ۲۸ خرداد در توئیتی از کمپین مذکور ابراز حمایت کرد.

این مرکز صهیونیستی که تشکیلات بهائیت را ملعبه سیاست‌های ایران‌سیتزی خود قرار داده است بازی جدید آنها در ایران را الگویی برای مقاوت زنان در جهان معرفی کرد.

لازم به ذکر است که پیوند میان صهیونیسم جهانی و بهائیت سالهاست آشکار شده و تداوم فعالیت‌های مرکز تشکیلات در حیفا گواه بر آن است اما این فرقه همواره  انکار می کند در حالی که حمایت مرکز صهیونیستی از بهائیت و عکس العمل فوری آنها به این حمایت نشان از پیوندی عمیقتر از انکارها است.

در پی طراحی و اجرای کمپین “داستان ما یکی است” توسط تشکیلات فرقه ضاله بهائیت و آشکار شدن هم‌پیمانان این فرقه؛ جنبش مبارزه با یهود ستیزی ۲۸ خرداد در توئیتی از کمپین مذکور ابراز حمایت کرد.

این مرکز صهیونیستی که تشکیلات بهائیت را ملعبه سیاست‌های ایران‌سیتزی خود قرار داده است بازی جدید آنها در ایران را الگویی برای مقاوت زنان در جهان معرفی کرد.

لازم به ذکر است که پیوند میان صهیونیسم جهانی و بهائیت سالهاست آشکار شده و تداوم فعالیت‌های مرکز تشکیلات در حیفا گواه بر آن است اما این فرقه همواره  انکار می کند در حالی که حمایت مرکز صهیونیستی از بهائیت و عکس العمل فوری آنها به این حمایت نشان از پیوندی عمیقتر از انکارها است.

در اینستاگرام همراه ما باشید

مراسم یادبود بانوی مستبصر بهائی برگزار می شود