بهایی (۶) وی‍ــژگی هـای جوامع بهایی (۶)

برای جذب نیرو از تكنیك بازسازی فكری استفاده میشود ابتدا در ذهن فرد مقابل نسبت به اعتقادات قبلی اش نقطه تنفر ایجاد میكنند و با استفاده از روش مجاب سازی تفكرات و اعتقادات فرقه بهائیت ای را جایگزین می كنند

بهایی (۶) برای جذب نیرو از تكنیك بازسازی فكری استفاده میشود ابتدا در ذهن فرد مقابل نسبت به اعتقادات قبلی اش نقطه تنفر ایجاد میكنند و با استفاده از روش مجاب سازی تفكرات و اعتقادات فرقه بهائیت ای را جایگزین می كنند .

تا زمانی که افراد نسبت به روش زندگی خود مثبت فکر نمایند تغییر روش و جایگزین نمودن طریقه ای دیگر در ذهن و باور آنها امری محال و غیر قابل اجرا خواهد بود بنابراین برای تغییر سبک زندگی ابتدا باید در ذهن فرد شک و شبهه ای نسبت به راهی که پیش گرفته ایجاد نمود سپس او را نسبت به آن متنفر نمود بعد راه دیگری به او پیشنهاد و درباره آن او را متقاعد ساخت. این یک تکنیک پذیرفته شده در جامعه شناسی است که برای از بین بردن افکار منفی و مخرب ذهن و تبدیل آن به افکار مثبت و بازسازس افکار بیماران روان پریش استفاده می شود. بهایی (۶)

فرقه ضاله بهائیت از این تکنیک در راستای تسلط برافکار افرادی که در دام این فرقه گرفتار می آیند استفاده نموده آنها را ابتدا نسبت به عقاید و باورهایشان مردد نموده و به دنبال آن سعی می کند آن تردید رابه حس  نفرت تبدیل و فرد را آماده برای پذیرش افکار و عقاید تازه نماید. بهایی (۶)

زمانی که فرد به این مرحله از بازسازی ذهنی برسد مجاب سازی او نسبت به آموزه ها، افکارو…. بهائی آغاز می شود. استفاده ازاین تکنیک راه برای نفوذ در ذهن افرادی که در دام بهائیت گرفتار شده اند باز نموده و گام به گام او را به پذیرش آنچه که فرقه دنبال آن است نزدیک و نزدیک تر می کند چنانکه زمانی که به مرحله جایگزینی افکار نو رسید فرد مشتاق شنیدن و قبول کردن آن می باشد و در مقابل پذیرش آن مقاومتی نشان نمی دهد.

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا

همچنین بخوانید :

ویژگیهای جوامع بهایی ۵

ویژگیهای جوامع بهایی ۴

ویژگیهای چوامع بهایی ۳

ویژگیهای جوامع بهایی ۲

ویژگیهای جوامع بهایی ۱

بهایی (۶)