بحرین گذرگاه استراتژیک نفوذ بهائیت به ایران

کشور بحرین به دلیل قرابت و پیوندهای مذهبی و عقیدتی که با ایران دارد قرارگاه ویژه‌ای برای اجرای نقشه های تشکیلات بهائیت محسوب می شود.

تحرکات جدی تشکیلات بهائیت در کشورهای حاشیه خلیج فارس از موضوعاتی که برای پژوهش‌گران و ناقدان بهائیت ایجاد نگرانی کرده است که کشورهای بحرین، قطر جزو اصلی‌ترین اهداف شمرده می شود. حساب اینستاگرامی یکی از بهائیان بحرین با انتشار تصاویر و یادداشتی در هفته جاری از فعالیت جامعه بهائی در بحرین ضمن آموزش استفاده از گیاهان معطّر، خبر داد که از تنوع اقدامات و نقشه‌های تبلیغی این فرقه ضاله حکایت دارد.

حساب اینستاگرامی این کاربر بهائی چند انجمن فعال در بحرین را معرفی کرده که برای خدمات به خانواده ها و گروه های سنی کودکان تشکیل شده است که «انجمن رویاها»، «انجمن کوثر برای ایتام» و «باشگاه سالون آبی» از آن جمله هستند.

کسانی که با جنس فعالیت‌های تبلیغی این فرقه ضاله آشنا و مطلع هستند می دانند که تشکیلات بهائی طبق نقشه طراحی شده ۲۵ ساله، در کشورهای مختلف برنامه‌های متفاوتی را برای خانواده‌ها، زنان و هر کدام از گروه های سنی برنامه‌ریزی کرده و در حال اجرا است.

نکته حائز اهمین اینجاست که کشور بحرین به دلیل قرابت و پیوندهای مذهبی و عقیدتی که با ایران دارد قرارگاه ویژه‌ای برای این فرقه محسوب می شود تا بتواند از این رهگذر نفوذ در ایران را ایجاد و توسعه دهد لذا انگیزه و اقدامات مضاعفی برای تحقّق این هدف از بهائیان مشاهده می‌شود.

امروزه با گسترش شبکه های اجتماعی امکان فعالیت‌های تبیینی برای کشورهای حاشیه خلیج که از مهمترین مراکز فعالیت تشیکلات بهائیت محسوب می شود فراهم است و همت اهالی رسانه و کارشناسان نقد فرق را بیش از همیشه می طلبد.

در اینستاگرام همراه ما باشید

تحرکات تشکیلات بهائیت در حاشیه خلیج فارس