اعتراف مبلغ بهائی به نزدیک بودن مرگ اپوزیسیون

عرفان ثابتی مبلغ بهائی پس از تلاش وافر برای ایجاد اتحاد میان مخالفین نظام و مردم سرانجام به شکست طرح و نزدیک شدن مرگ اپوزیسیون اعتراف کرد.

عرفان ثابتی تئوریسین و مبلغ بهائی که تلاش داشت میان معاندان جمهوری اسلامی وحدت ایجاد کند ۶ اردیبهشت در توئیتی اعتراف کرد که در بین مخالفان نظام اختلافات بسیاری وجود دارد. ثابتی از این اختلافات به تونلی تاریک تعبیر کرد که در انتهای آن قطار مرگ است و هر لحظه با سرعت نزدیک و نزدیکتر می شود.

با شروع آشوبها در کشور تشکیلات بهائیت دشمنی دیرینه علیه جمهوری اسلامی را آشکار کرد و پیروانش را به همراهی با اغتشاشگران فراخواند و از هیچ اقدامی در شعله ور کردن اغتشاشات اخیر کوتاهی نکرد.

با شدت گرفتن اختلاف میان سرکردگان گروه‌های معاند نظام و سهم خواهی هر کدام، بهائیت تلاش کرد نقش میانجی را بازی کند تا وحدتی هرچند کوتاه مدت بینشان ایجاد کند و عرفان ثابتی به عنوان چهره‌ شناخته شده تشکیلات بهائیت برای تحقق آن ایفای نقش کرد.

اما شدت اختلاف گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بر سر سهم بیشتر از آینده ایران و خیالهایی که در سر پرورانده بودند نه تنها باعث شکست طرح وحدت عرفان ثابتی شد بلکه این مهره بهائی را نیز به اعتراف وادار کرد.

عرفان ثابتی تئوریسین و مبلغ بهائی که تلاش داشت میان معاندان جمهوری اسلامی وحدت ایجاد کند ۶ اردیبهشت در توئیتی اعتراف کرد که در بین مخالفان نظام اختلافات بسیاری وجود دارد. ثابتی از این اختلافات به تونلی تاریک تعبیر کرد که در انتهای آن قطار مرگ است و هر لحظه با سرعت نزدیک و نزدیکتر می شود.

با شروع آشوبها در کشور تشکیلات بهائیت دشمنی دیرینه علیه جمهوری اسلامی را آشکار کرد و پیروانش را به همراهی با اغتشاشگران فراخواند و از هیچ اقدامی در شعله ور کردن اغتشاشات اخیر کوتاهی نکرد.

با شدت گرفتن اختلاف میان سرکردگان گروه‌های معاند نظام و سهم خواهی هر کدام، بهائیت تلاش کرد نقش میانجی را بازی کند تا وحدتی هرچند کوتاه مدت بینشان ایجاد کند و عرفان ثابتی به عنوان چهره‌ شناخته شده تشکیلات بهائیت برای تحقق آن ایفای نقش کرد.

اما شدت اختلاف گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بر سر سهم بیشتر از آینده ایران و خیالهایی که در سر پرورانده بودند نه تنها باعث شکست طرح وحدت عرفان ثابتی شد بلکه این مهره بهائی را نیز به اعتراف وادار کرد.

در اینستاگرام همراه ما باشید

انتخابات فرمایشی بیت العدل با هدف ورود افراد خاص